Міністерство культури України

Нове в Шевченкіані
 
 
 
   

 

 

Шевченківська енциклопедія: в 6 томах
Т.1: А-В, Т.2: Г-З, Т.3: І-Л, Т.4: М-П, Т.5: П-С, Т.6: Т-Я

НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка; редкол.: М.Г.Жулинський (гол.) та ін. - К.:, 2012.

Шевченківська енциклопедія в шести томах (2012–2015) – універсальне довідкове видання про життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка, яке підготував Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України за участю шевченкознавців України та діаспори.

Над виданням шевченкознавці працювали понад двадцять років – ще від початку 1990-х, коли було укладено реєстр планованих статей. Особливо інтенсивно робота розгорнулася в останнє десятиріччя перед 200-літнім ювілеєм від дня народження поета. Видання випущено на замовлення Держкомтелерадіо України за програмою «Українська книга», не надходить у продаж, а розподіляється серед бібліотек і окремих організацій.

Наклад кожного тому – 2000 примірників. «Шевченківська енциклопедія» містить 6307 статей різного обсягу – від короткої довідки до розлогого монографічного нарису, 5800 ілюстрацій, із яких 453 – на кольорових вклейках. Загальний обсяг становить 5360. В енциклопедії викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві.

Редакційна колегія видання: М. Г.Жулинський (голова), М.П.Бондар, O.В.Боронь (відповідальний секретар), С.А.Гальченко, П.Ю.Гриценко, І.М.Дзюба, Р.Я.Пилипчук, Г.А.Скрипник, В.Л.Смілянська (заступник голови), Д.В.Стус, Н.П.Чамата.  

 

Тарас Шевченко у приватному житті: збірник статей

К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. – 280 с. з іл.

Книга містить статті «Шевченківської енциклопедії», що висвітлюють особистісні аспекти життя Тараса Шевченка.

Автори статей прагнули з’ясувати індивідуальні риси психіки Шевченка, ті важливі людські якості, що виявляються у ставленні до дітей та жінок (чи любив поет дітей, якого типу жінки його приваблювали, чи був щасливий у коханні). Увагу читача мають привернути статті про зовнішність та стан здоров’я Шевченка в різні періоди його життя й – особливо – перші в шевченкознавстві спеціальні розвідки про побут і побутові уподобання поета, зокрема про таке: в яких помешканнях йому доводилося жити, який одяг він носив, яка їжа йому смакувала, як ставився до матеріальних цінностей і грошей тощо.

Книга буде цікава науковцям, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться життєвим шляхом і творчістю Тараса Шевченка. Вона містить наступні статті:

  • Сергій Сегеда. Зовнішність і антропологічні риси Тараса Шевченка.
  • Марія Моклиця. Тарас Шевченко. Психологічний тип.
  • Ігор Марцінковський. І до всього треба було ще й занедужати.
  • Надія Орлова. Ох, діти! Діти! Діти! Святая Божа благодать!.
  • Надія Наумова, Станіслав Реп’ях. Жінки в житті Тараса Шевченка.
  • Юлія Єрмоленко, Наталя Оробченко. Помешкання та місця перебування Тараса Шевченка.
  • Надія Наумова. …Гроші душу холодять.
  • Надія Наумова. Про свій одяг… турбувався дуже мало…
  • Юлія Єрмоленко. Кулінарні смаки Тараса Шевченка.  
 

Іван Дзюба
Тарас Шевченко. Життя і творчість

2-ге вид., доопрац. - К.: Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 718 с.

Праця Івана Дзюби "Тарас Шевченко" поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах.

У цій праці, як і в попередніх, автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина Украхни в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з'ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.

у праці використано багатий матеріал культкомпаративістського і культургерменевтичного характеру.

 

Атлас "Шляхами Великого Кобзаря"

Упор. Н.О.Крижова, Л.М.Веклич. - К.: ДНВП "Картографія", 2014. – 88 с. з іл.

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» присвячений 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка і виготовлений на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга» 2013 року. Атлас є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить біографію Тараса Григоровича Шевченка – геніального поета і художника, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури.

Атлас складається з 6 розділів, кожен з яких в хронологічному порядку висвітлює певний період життя Кобзаря. Хронологія подій в атласі подається за старим стилем. Докладно, із залученням нових даних, висвітлено дитячі та юнацькі роки поета, перші роки його перебування в Петербурзі, подорожі Україною, перебування в Орській фортеці й Оренбурзі, участь в Аральській описовій експедиції, службу в Новопетровському укріпленні, третю подорож Україною, останні роки життя. Тексти розкривають людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами культури, їхній вплив на творчість поета й художника.

Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т. Г. Шевченка; широко представлені репродукції його малярських творів Шостий розділ атласу присвячений вшануванню пам'яті Тараса Шевченка.

На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам’ятні об'єкти.

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в Україні та в інших державах.  Розділ атласу "Дитинство та юнацькі роки (1814-1831) написаний Ольгою Бондаренко, завідувачем відділу літературно-меморіального музею Т.Г.Шевченка Національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка". Презентація видання відбулася в ефірі Першого каналу Українського радіо 13 січня 2014 року.

 

Листування Тараса Шевченка

За ред. Сергія Єфремова. - Репринтне видання. - Черкаси: Брама-Україна, 2013. - 1056 с.

Пропонована книжка є першим від 1929 р. перевиданням листування Т.Шевченка, яке було свого часу науково опрацьоване С.Єфремовим і його колегами. Воно охоплює 225 листів самого Шевченка та ще понад 200 адресованих письменникові. Надзвичайно цінними для зацікавлених читачів будуть розлогі наукові коментарі й детальні покажчики (загальним обсягом майже 650 сторінок). Книга також містить ілюстрації та вкладки, що дає змогу докладніше ознайомитись з епістолярною спадщиною українського генія.

Для науковців-шевченкознавців, дослідників наукового доробку С.Єфремова, освітян, усіх, хто прагне глибше осягнути творчі надбання двох великих синів черкаської землі.

Сергій Єфремов - академік, найвидатніший та найавторитетніший шевченкознавець із широкого кола дослідників, яких породила черкаська земля. З-під його пера вийшло понад десять тисяч наукових і публіцистичних творів, у тому числі фундаментальна праця "Історія українського письменства".

 

 Тарас Шевченко: І слово вічнеє, і образ невідцвітний…

 Упорядники: Барановська К.В., Кізема І.І., Чуйко Т.П., Шиленко Ю.А. -
К.: «Символ-Т», 2014. - 192 с.

Малярські та поетичні твори Тараса Шевченка – художника за фахом та поета-філософа за покликанням, – як і вся його доля, пов'язані з Україною і є частиною її історії, хоча сам митець змушений був провести частину свого життя за межами рідного краю. Його доробок, представлений у книзі, охоплює період злету та становлення Шевченка-художника (у першій частині книги подано ранні твори періоду перебування митця у Санкт-Петербурзі та навчання у Академії мистецтв 1838–1844 років) і роки життя в Санкт-Петербурзі та праці в Академії мистецтв після повернення із заслання (друга частина альбому охоплює твори 1858–1861 років).

Твори Шевченка-поета вписані в загальну канву книги: репродукції малярських творів та вірші органічно взаємодоповнюються, створюючи уявлення про творчість та життя генія України.

Книга орієнтована на широке коло читачів.

 

Пахаренко В.І. Шевченко як геній 

 Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльності поета: Монографія. –
Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 840с.

У монографії досліджено феномен геніяльности Тараса Шевченка. Схарактеризовано основні сучасні інтерпретації постаті й творчости митця – академічну, постмодерністську, нігілістичну, інтегральнонаціоналістичну, філософсько-екзистенційну; обґрунтовано доцільність антропологічного, персоналістичного підходу в трактуванні означеної проблеми.

Автор констатує діялектичне співіснування двох домінант становлення людського духу – об'єктивно-раціоналістичної та суб'єктивно-екзистенційної, а геніяльність розглядає як синтезу цих настанов, максимальне осягнення всеєдности буття, керованої любов'ю.

Геніяльність Шевченка зумовлена музичним типом його поезії, ідеєю згармонізування світу, творенням метаромантичного ідіостилю і виявляється насамперед у панетичному принципі світосприймання.

Авторське розуміння проблеми адресується фахівцям з історії й теорії літератури, культурології, викладачам і студентам вишів гуманітарного спрямування, всім шанувальникам творчости Тараса Шевченка.

     
   

Сторінки 1... 2... 3... 4... 5...

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©batjkivshhyna-tarasa.com.ua